AdSense 合作规范

Life is short , play more!
本文来自lihao's Blog,转载请注明。

合作规范链接
AdSense 内容广告:每页最多可放置 3 个广告单元和 3 个链接单元。
AdSense 搜索广告:每页最多可放置 2 个 Google AdSense 搜索广告框。此外,在提供了 AdSense 搜索广告结果的网页上,仅可放置 1 个链接单元或 1 个搜索框,但不得出现其他 Google 广告。查询都必须来自直接在搜索框中输入数据的用户,且不得被人为修改,其中包括使用字词或直接链接至搜索结果页的硬编码预先填充搜索框。不得将 AdSense 搜索广告代码集成到工具栏等任何软件应用程序中。


发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注