ant打war包时如何将文件拷贝到web-inf文件夹中

你可以使用zipfileset

<target name=”war” depends=”compile”>

<war destfile=”dist/yourname.war” webxml=”WebRoot/WEB-INF/web.xml”>

<zipfileset dir=”src/” includes=”**/*.properties” prefix=”WEB-INF/classes”/>       <zipfileset dir=”src/” includes=”**/*.xml” prefix=”WEB-INF/classes”/>            <fileset dir=”WebRoot”/>

<lib dir=”WebRoot/WEB-INF/lib”/>

<classes dir=”build/classes”/>

</war>

此篇文章已被阅读1915 次

Add a Comment

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注